• |
  • |
Rajamangala University of Technology
Thanyaburi (RMUTT) - Library

Open Hours
Monday - Friday       08.30 a.m. - 08.30 p.m.
Saturday - Sunday      10.00 a.m. - 06.00 p.m.

MAINMENU

NewReleases

News

ประกาศแจ้งยกเลิกการให้บริการโปรแกรม EndNote เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบ เนื่องด้วยปีนี้ ทางสำนักฯ ไม่สามารถต่อสัญญาโปรแกรม EndNote ได้ ตามข้อกำหนดสัญญาการให้บริการโปรแกรม EndNote จะสิ้นสุดการใช้งานลงในวันที่ 31 มกราคม 25..
2024-01-04
ชรินทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา