• |
  • |
Rajamangala University of Technology
Thanyaburi (RMUTT) - Library

Open Hours
Monday - Friday       8.30 a.m. - 12.00 p.m.
Saturday - Sunday      8.30 a.m. - 9.00 p.m.

MAINMENU

NewReleases

News

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือกตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าว สำนักฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากคณะพิจารณาส่งนักศึกษาที่มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office หรือมีความรู้ด้านการออกแบบกราฟิกดีไซน์และทักษะการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้า..
2019-01-15
วิริยา สมบูรณ์ผล