• |
  • |
Rajamangala University of Technology
Thanyaburi (RMUTT) - Library

Open Hours
Monday - Friday       8.30 a.m. - 12.00 p.m.
Saturday - Sunday      8.30 a.m. - 9.00 p.m.

MAINMENU

NewReleases

News

นักศีกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถใช้งาน Office 365 เพื่อการศึกษา และ Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint รวมถึงบริการ OneDrive  มีพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์สูงสุด 1 TB  และตอนนี้ยังรวมถึง Microsoft Team    เพื่อติดต่อประสานงานและการเรียนการสอนแบบออนไลน์..
2020-07-10
ชรินทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา