• |
  • |
Rajamangala University of Technology
Thanyaburi (RMUTT) - Library

Open Hours
Monday - Friday       08.30 a.m. - 08.30 p.m.
Saturday - Sunday      10.00 a.m. - 06.00 p.m.

MAINMENU

BookDetail

 คู่มือการเตรียมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผลงานวิชาการเพื่อการเผยแพร่บนคลังข้อมูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน) 

คู่มือการเตรียมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผลงานวิชาการเพื่อการเผยแพร่บนคลังข้อมูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการเตรียมความพร้อมของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผลงานวิชาการ ก่อนการเผยแพร่บนคลังข้อมูลฯ และเพื่อเป็นคู่มือใช้ในการอ้างอิงและเป็นแนวทางในการเตรียมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผลงานวิชาการให้เป็นมาตรฐานและไปในทิศทางเดียวกัน โดยคู่มือฉบับนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการรับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การลงทะเบียน การตรวจสอบไฟล์ การสำรองข้อมูล ตลอดจนสิ้นสุดกระบวนการเตรียมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผลงานวิชาการ อันเป็นแนวทางที่ไว้ใช้ร่วมกันภายในหน่วยงานได้

Published date
: Nov 27, 2018
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Category
Page
: 65 หน้า
Rating
:

Available
Unlimited

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.