• |
  • |
Rajamangala University of Technology
Thanyaburi (RMUTT) - Library

Open Hours
Monday - Friday       8.30 a.m. - 12.00 p.m.
Saturday - Sunday      8.30 a.m. - 9.00 p.m.

MAINMENU

MultimediaDetail

  ศิลปศาสตร์ ศิลปะของการสื่อสาร 

คณะศิลปศาสตร์ เปรียบเสมือนศาสตร์ที่สร้างศิลปะในการสื่อสาร ทั้งในแง่ของธุรกิจ การท่องเที่ยว และการสื่อสารในระดับสากล . ประสบการณ์จริง และการได้ใช้จริง สื่อสารจริง จะเป็นตัวเร่งให้นักศึกษา พร้อมในการปฎิบัติงานจริงได้ดีและเร็วที่สุด ซึ่งมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ผลักดันและช่วยเหลือให้นักศึกษาเจอประสบการณ์ เพื่อความพร้อมสู่การเป็นสากล

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.