• |
  • |
Rajamangala University of Technology
Thanyaburi (RMUTT) - Library

Open Hours
Monday - Friday       8.30 a.m. - 12.00 p.m.
Saturday - Sunday      8.30 a.m. - 9.00 p.m.

MAINMENU

BookDetail

 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คริสต์ผ่านงานศิลปะ 

ศาสนาคริสเตียน อิสลาม พุทธ คือสามศาสนาสากลของโลกที่มีประชากรนับถือมากที่สุดซึ่งศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่คนนิยมนับถือมากที่สุดในโลก แต่ในประเทศไทยศาสนาประจำชาติคือศาสนาพุทธโครงการนี้จึงจัดขึ้นมาเพื่อการศึกษาจริยศาสตร์และประวัติศาสตร์ในศาสนาสากลที่เป็นที่นิยมมากที่สุดอย่างศาสนาคริสต์ เพื่อให้คนที่อยู่ในประเทศที่ศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ได้ศึกษาเกี่ยวกับจริยศาสตร์ที่มุมเน้นให้ทุกคนเป็นคนดีในอีกจริยศาสตร์นึงผ่านงานศิลปะที่เล่าผ่านประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในไทยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างกว่าที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีเสรีภาพการนับถือศาสนาถึงปัจจุบัน โครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คริสต์ผ่านงานศิลปะนี้มีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อเป็นพื้นที่กิจกรรมทางศาสนาคริสต์ของชุมชน 2) เพื่อเป็นพื้นที่ให้ความรู้ในเชิงหลักธรรมคำสอนทั้งกับกลุ่มคนคริสต์และศาสนาอื่นๆ 3) เพื่อเป็นอนุสาวรีย์เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ที่เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยจนเกิดเสรีภาพในการนับถือศาสนา

Published date
: Sep 21, 2022
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Category
Page
: 94
Rating
:

Available
Unlimited

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.