• |
  • |
Rajamangala University of Technology
Thanyaburi (RMUTT) - Library

Open Hours
Monday - Friday       08.30 a.m. - 08.30 p.m.
Saturday - Sunday      10.00 a.m. - 06.00 p.m.

MAINMENU

BookDetail

 มาตรฐานการผลิต น้ำหมักเอ็นไซม์ เพื่อบริโภคอย่างปลอดภัย 

หนังสือ "มาตรฐานการผลิต น้ำหมักเอ็นไซม์ เพื่อบริโภคอย่างปลอดภัย" เล่มนี้ ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เเก่ผู้ที่กำลังหมักน้ำหมักชีวภาพไว้รับประทานเอง รวมถึงผู้ที่สนใจหรือกำลังสงสัยกับข้อเ็ท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาเป็นเวลานาน ตลอดจนร่วมกันไขข้อสงสัยต่างๆ จากบทสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน พร้อมบทสัมภาษณ์ผู้ผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคตัวจริง

Published date
: Jun 09, 2022
Publisher
: นาคา อินเตอร์มีเดีย
Category
Page
: 112
Rating
:

Available
Only 2 more copies!

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.