• |
  • |
Rajamangala University of Technology
Thanyaburi (RMUTT) - Library

Open Hours
Monday - Friday       8.30 a.m. - 12.00 p.m.
Saturday - Sunday      8.30 a.m. - 9.00 p.m.

MAINMENU

E-BookDetail

 คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับครูและผู้บริหาร 

ป็นเอกสารสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการสอบแข่งขัน การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดส่วนราชการอื่น เอกสารประกอบด้วยเนื้อหาและแนวข้อสอบเกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากร การอ่านจับใจความ การสื่อสารในชีวิตประจำวัน และแนวข้อสอบในแต่ละเรื่อง พร้อมเฉลยกว่า 300 ข้อ

Published date
: Sep 08, 2016
Publisher
: บ้านสอบครู
Category
Page
: 102
Rating
:

Available
Unlimited

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.